• flag

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

I. Szolgáltatás – leírása, részvételi feltételek


Jelen ÁSZF rögzíti a Bv. Holding Kft. (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3., cégjegyzékszám: 01 09 200937, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 25120064-2-51, a továbbiakban: BVH) mint büntetés-végrehajtási szerv www.bvcsomag.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (a továbbiakban: a Szolgáltatás) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.bvcsomag.hu weboldalon a BVH bemutatja azokat a termékeket, amelyeket a fogvatartott regisztrált kapcsolattartója a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. Tv.) 176. § (5) bekezdése szerinti csomagküldés keretében a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII.19.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 103. § (1) bekezdése alapján 5 kg-ot meg nem haladó tömegig kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza.

A Szolgáltatást csak azok a természetes és jogi személyek vehetik igénybe, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, illetve megfelelően regisztráltak a www.bvcsomag.hu weboldalon, valamint az adott bv. intézet nyilvántartásában regisztrált kapcsolattartóként szerepelnek kapcsolattartói azonosítószámmal (a továbbiakban: a Felhasználó).

A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – a www.bvcsomag.hu honlap termékkínálata alapján állíthatja össze a fogvatartott részére azt a csomagot, amelyet a BVH megbízásából a fogvatartott elhelyezése szerint illetékes, személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet (a továbbiakban: kiétkező bolt) állít össze a rendelés ellenértékének beérkezését követően. A csomag megrendelésének és a megrendelés ellenértékének beérkezését követő három munkanapon belül a Felhasználó által összeállított csomagot - a bv. intézet területén működő kiétkező bolt megbízásából - a bv. intézet a fogvatartott részére átadja.

A fogvatartott kapcsolattartója az a személy, aki a fogvatartottal, vagy az egyéb jogcímen fogvatartottal jogszabály, vagy engedély alapján kapcsolattartásra jogosult. 

II. ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A BVH jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.bvcsomag.hu honlapon közzéteszi. A termékeket a Szolgáltatás keretében megrendelő Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a BVH e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Bv. Tv., az IM rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a BVH általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a megrendelés elküldésére. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is, vagy a weboldalon keresztül saját maga is törölheti regisztrációját.  Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a BVH nem vállal felelősséget.

BVH jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

A regisztráció során a Felhasználónak felhasználói azonosítóként a bv. intézet által generált és a fogvatartott részéről megküldött kapcsolattartói azonosító számot kell alkalmaznia.

BVH a megrendelés összeállítását és megküldését követően azonnal visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok megrendeléskori árát, valamint a szolgáltatási díj összegét.

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni BVH-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, BVH jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A BVH nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte, vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

V. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.bvcsomag.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a BVH, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a BVH, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a BVH jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, melyeknek törlését Felhasználó bármikor kérheti. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.        

Tárhely szolgáltató: Invitech Megoldások Zrt.

VI. Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a BVH, vagy a Bv. Holding elismert vállalatcsoport valamely tagjának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.bvcsomag.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A BVH jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a BVH kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a BVH-nak, vagy a BVH csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a BVH-tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt, a BVH-ra kiszabott bírság is kárnak minősül.

VII. Szolgáltatás elérhetősége

A BVH a Szolgáltatást Magyarország területén lévő bv. intézetekben elhelyezett fogvatartottak, illetve azok kapcsolattartói felé nyújtja, és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás teljes mértékben mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát e-mailben. Ekkor a BVH mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

A BVH fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.bvcsomag.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez, vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A BVH igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését Magyarország egyéb régióira és városaira. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő – tájékoztatást követően a BVH bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is – beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

VIII. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatkezelési tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.bvcsomag.hu weboldalon érhető el. 

IX. Mennyiségi eltérések, költségek

Mennyiségi eltérések

Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket (pl. lédig termék esetén), a BVH fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel adja át a bv. intézet útján a fogvatartott részére. A BVH mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

Költségek

A www.bvcsomag.hu  weboldalon történő csomagküldés szolgáltatás díjköteles. Abban az esetben, ha a megrendelt termékek közül a fogvatartott végül egyet sem vesz át, vagy a Felhasználó a megrendeléstől utólag eláll, úgy a BVH a csomag összeállításáért akkor is szolgáltatási díjat számol fel. Felhasználó a szolgáltatási díjat a termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a BVH részére. A Felhasználó a fizetendő szolgáltatási díj pontos összegéről a weboldalon tájékozódhat.

X. Csomag összeállítása, súlyhatár

A csomag összeállítása a www.bvcsomag.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A csomag összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

A fogvatartott részére összeállítandó csomag súlya az öt kg-ot nem haladhatja meg. Felhasználó nem jogosult összeállítani olyan csomagot, amelynek teljes tömege a www.bvcsomag.hu weboldalon történő összeállítás alkalmával ezen súlyhatárt meghaladja.

A BVH-nak jogában áll a fogvatartottnál tartható tárgyak számára tekintettel felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket rendelhet meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit a BVH által meghatározott felső határ a www.bvcsomag.hu honlapon enged.

XI.  Adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a BVH és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha a Felhasználó a www.bvcsomag.hu honlapon keresztül a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, a megrendelést elküldi, illetve a Felhasználó megrendelését a BVH visszaigazolja.   

A létrejövő szerződést a BVH által megküldött visszaigazolás igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a BVH nem iktat.
 

XII. Fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó a megrendelés elküldésekor online bankkártyával, vagy átutalással fizeti meg. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. BVH az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

A Felhasználó bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják.

Ha a Felhasználó online szeretne fizetni, a bankkártya-engedélyeztetést (a kártya adatainak megadását) akkor kell elvégezni, amikor a csomagot a www.bvcsomag.hu honlapon összeállította. Maga a terhelés a Felhasználó által kiválasztott termékek megrendelésének elküldése után történik. A pénzügyi intézmények főszabályként a korábban már zárolt összegből végzik a terhelést, így ez utóbbi művelettel a zárolás is feloldásra kerül. Előfordulhat azonban, hogy a pénzügyi intézmény nem a zárolt összegből végzi a terhelést, mely esetben a terhelés ellenére az alább jelzett ideig a zárolás is fennmarad. Tekintettel arra, hogy az ilyen pénzügyi műveletek alakulására a BVH-nak semmilyen ráhatása nincsen, az azok által okozott esetleges kárért a BVH a felelősségét kizárja.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja.

A tranzakcióról ÁFA-s számla kerül kiállításra, a Felhasználó az ÁFA-s számlát elektronikus úton, email-ben kapja meg.

A csomag megrendelése során vásárlási utalványokat (pl. Erzsébet utalvány) a BVH nem fogad el.

XIII.  Szerződéstől való elállás, a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) fogvatartott általi kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy a fogvatartott által átvett termék(ek)nek az említett határidőn belüli indokolás nélküli visszajuttatását kezdeményezheti.

Ebben az esetben a kiétkező bolt az elálló nyilatkozat beérkezését követő egy munkanapon belül köteles azon termékek visszavételezését kezdeményezni a fogvatartottól, amelyek körében az elállási jogot a Felhasználó gyakorolhatja. Amennyiben a fogvatartott az elállással érintett termékek visszaadását megtagadja, abban az esetben az adott ügylet kapcsán a Felhasználói elállásnak nincs helye, tekintettel arra, hogy az eredeti állapot így nem állítható helyre (Ptk. 6:212. § (3) bek., 6:213. § (1) bek.). Erről a Felhasználó külön tájékoztatást kap. A termékek visszaadásának fogvatartott által történő megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A BVH köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül a Felhasználónak visszafizetni. A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (pl. zöldségek, tejtermékek stb.) esetén, továbbá  olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek.

Az elállási jog a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható e-mailben vagy postai úton. Az elállási jog a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező minta megküldésével is gyakorolható.

A BVH  jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t az illetékes kiétkező bolt vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t a fogvatartott  kiétkező bolt részére visszaadta. Mindez nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján megilletnek.

  

XIV.  Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság

A fogvatartott megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Felhasználót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján megtehet.        

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a XVI. pontban (BVH elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. A BVH a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


A BVH székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:


Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testuletbkik.hu


vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:   
vitarendezés

A BVH kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó kötelezettségeit az 2. számú melléklet tartalmazza.

 

XV.  Vegyes rendelkezések

A www.bvcsomag.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a fogvatartott a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni. Az ún. lédig (kimért) zöldség és gyümölcs termékek származási országa az árukészlettől függően változhat, ezért a pontos származási ország a termék csomagolásán, vagy az arra rögzített címkén kerül feltüntetésre.    

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF vagy a www.bvcsomag.hu honlap tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.   

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a BVH nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

XVI.  Az ügyfélszolgálat elérhetőségei

Weboldal címe:

www.bvcsomag.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

ugyfelszolgalat@bv.gov.hu

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

1245 Budapest, Pf. 966


A jelen ÁSZF 2018. július 1-jén lép hatályba.
 

1.sz. melléklet (nyomtatható változat webáruházban az ügyfélszolgálat/segítség menüpont alatt érhető el)

Elállási nyilatkozat *

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:                 BVOP 1245 Budapest, Pf. 966                                     

E-mail:                ugyfelszolgalat@bv.gov.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat a Bv. csomag web-áruházban vásárolt, alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Termék név

Cikkszám

Vásárolt mennyiség

Elállással érintett mennyiség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatot akkor töltse ki, ha csak a rendelt termékek egy részére vonatkozóan kíván élni elállási jogával.

Vásárlás időpontja

Csomag azonosító szám

 

 

 

A teljes rendeléstől elállok („X”-el jelölje, ha a teljes rendeléstől el kíván állni).

 

Kérjük, pontos adatot adjon meg, csomag beazonosításának érdekében.

 

A vásárló neve: ……………………………………………………………………………

A vásárló címe: ……………………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

­

_______________________________________

* Az elállás nem csak a webshop űrlapjával, hanem a felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával e-mailben vagy postai úton is gyakorolható, továbbá a Bv. Holding Kft. a visszatérítés összegét jogosult mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t az illetékes kiétkezési bolt vissza nem kapta, vagy a felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t a fogvatartott a kiétkezési bolt részére visszaadta.

2. sz. melléklet


A kellékszavatosságról, és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Bv. Holding Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bv. Holding Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.