• flag

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató a Bv. Holding Kft. (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3., cégjegyzékszám: 01 09 200937, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 25120064-2-51, a továbbiakban: Bv. Holding Kft. vagy BVH) mint büntetés-végrehajtási szerv és adatkezelő által készített tájékoztató, amely a www.bvcsomag.hu weboldalon elérhető online szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele során gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme, valamint a Szolgáltatást igénybevevők tájékoztatása érdekében (a továbbiakban: Érintett) készült.

A BVH elkötelezett a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése, továbbá az információs önrendelkezési jog biztosítása mellett. A Bv. Holding Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve), a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban végzi, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltatás igénybevételével az Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatónak (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó feltételeit, valamint egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás igénybevételhez szükséges regisztráció során megadott adatait a BVH nyilvántartsa, kezelje, és indokolt esetben továbbítsa a 7. pontban megadott gazdálkodó szervezetek, illetve bv. szervek részére.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) figyelembevételével készült.

A Bv. Holding Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezek a változtatások, módosítások azonban az adatkezelés célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. A módosítás jogának fenntartása alapján kérjük, rendszeresen térjen vissza ide, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!

A Bv. Holding Kft. valamennyi adatkezeléssel érintett, - akár a BVH, akár az Érintett által törölt - adatot a törlést követően nem kezel.

A Bv. Holding Kft. az Érintettek hozzájárulása alapján jogosult kezelni azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a Szolgáltatást igénybe veszik. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1. Az adatkezelő neve
Bv. Holding Kft.

2. Az adatkezelő címe
Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.

3. Elérhetőség

Email: ugyfelszolgalat@bv.gov.hu

4. Az adatkezelés célja

A Bv. Holding Kft. nyilvántartja és kezeli a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat, amelynek célja a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, továbbá a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII.19.) IM rendeletben meghatározott fogvatartottak részére történő zártláncú csomagküldés feladatainak teljesítése.  

5. Az adatkezelés jogalapja

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, továbbá a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII.19.) IM rendelet.

6. A kezelt adatok köre és időtartama

A hivatkozott jogszabályok alapján az adatnyilvántartás- és kezelés az ellátásban résztvevő Érintett:

 1. természetes személyazonosító adataira (név),
 2. lakcímére,
 3. e-mail címére,
 4. telefonszámára (opcionális),
 5. jogi személy esetében adószámára

terjed ki.

A Bv. Holding Kft. a gyűjtött és kezelt adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a Szolgáltatás igénybevétele alapján az Érintettel, vagy a BVH-al szemben igény érvényesíthető. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§-a alapján az általános elévülési idő 5 év. A számlák, kifizetést igazoló bizonylatok, szállítólevelek megőrzésének kötelező időtartamát az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok rendelkezései határozzák meg, a BVH e jogszabályok szerint megállapított időtartamig kezeli ezeket a dokumentumokat.      

Az Érintett adatait a Bv. Holding Kft. törli a nyilvántartásból, amennyiben az Érintett adatainak törlését kéri, az általa meghatározott adatok tekintetében.

Az Érintett személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-nél írásban kérheti.

7. Adattovábbítás

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásból – jogszabályban meghatározott módon – csak és kizárólag a zártláncú csomagküldés teljesítésében résztvevő, a Bv. Holding Kft. elismert vállalatcsoport tagját képező bv. gazdasági társaság, vagy bv. szerv részére személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

Ezt meghaladóan az adattovábbítás jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelező előírása alapján, illetve abban az esetben történik, ha információbiztonsági okból, vagy a visszaélések megelőzése céljából indokolt.

A bankkártyás, illetve átutalásos tranzakciók lebonyolításához a Bv. Holding Kft. a www.bvcsomag.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatokat adja át az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása, és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8. Ki ismerheti meg az adatokat?

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetve a Bv. Holding Kft. hozzájárulásával abból adatokat átvenni: 

 1. a kiétkező boltokat üzemeltető bv. gazdasági társaságok,
 2. intézetek,
 3. jogszabályi előírás alapján közhatalmat gyakorló szervek,
 4. saját adatai tekintetében az Érintett.

9. Adatbiztonsági intézkedések

A Bv. Holding Kft. gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a GDPR rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Az Érintetteket megillető jogok 

Az Érintett a Szolgáltatást csak a 6. pontban meghatározott adatok megadásával veheti igénybe, ezeket az adatokat a fogvatartotti zártláncú csomagküldés biztosítása érdekében kötelező megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a fogvatartott részére a csomagküldés nem biztosítható.

A Szolgáltatást igénybevevő Érintett kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

Az Érintett személyes adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-től írásban kérheti.

Az Érintett személy kérelmére a Bv. Holding Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Érintettnek joga van személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

11. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

 Ha az Érintettnek panasza van a BVH adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, úgy panaszával a BVH adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (Bv. Holding Kft. – Adatvédelmi tisztviselő, 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391 1400, honlap: www.naih.hu).

Az Érintett az Info tv-ben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja.